ข้อมูลทั่วไป
      ตราสัญลักษณ์ อบต.
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษาฯ
      กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
      การดำเนินงานของอบต.
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 2555
      ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๓
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของ อบต.
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      รายชื่อสถานที่สำคัญ
      กลุ่มอาชีพ
      สินค้าโอท็อป
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ส่วนสำนักงานปลัด ] 
      

 ส่วนสำนักงานปลัด

          สำนักปลัด  อบต.
         
ฝ่ายบริหารทั่วไป
                    -  งานสารบรรณ
                    -  งานบริหารงานบุคคล
                    -  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
                    -  งานตรวจสอบภายใน
          ฝ่ายนโยบายและแผน
      
              -  งานนโยบายและแผน
                    -  งานวิชาการ
                    -  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
                    -  งานงบประมาณ
       
   ฝ่ายกฏหมายและคดี
                    -  งานกฏหมายและคดี
                    -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ์
                    -  งานข้อบัญญัติและระเบียบ
          ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                    -  งานอำนวยการ
                    -  งานป้องกัน
                    -  งานฟื้นฟู
         ฝ่ายกิจการสภา  อบต.
                    -  งานระเบียบข้อบังคับประชุม
                    -  งานการประชุม
                    -  งานอำนวยการและประสานงาน
        ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
                    -  งานสุขาภิบาลทั่วไป
                    -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
                    -  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
        ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
                    -  งานอนามัยชุมชน
                    -  งานป้องกันยาเสพย์ติด
                    -  งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
      
 ฝ่ายรักษาความสะอาด
                    -  งานรักษาความสะอาด
                    -  งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
                    -  งานส่งเสริมและเผยแพร่
         ส่วนสวัสดิการสังคม
      
   ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
                    -  งานศูนย์เยาวชน
                    -  งานการกีฬา
                    -  งานฝึกอบรมพัฒนาการ
                    -  งานศูนย์วัฒนธรรม
       
 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
                    -  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและ ผู้พิการ
                    -  งานส่งเสริมสุขภาพ
                     -  งานข้อมูล
     
    ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
                    -  งานฝึกอบรมอาชีพ
                    -  งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
                    -  งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ
        
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
      
  ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
                    -  งานวิชาการเกษตร
                    -  งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
                    -  งานส่งเสริมการเกษตร
       
  ฝ่ายส่งเสริมปศุสัตว์
                    -  งานข้อมูลวิชาการ
                    -  งานบำบัดน้ำเสีย
                    -  งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 13-มค.-10at 10:37
 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์ 056-901667 โทรสาร 056-901667 ต่อ 18 : Email :

Copyright 2014.phoprathabchang.go.thAll rights reserved. Powered by Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.